Hot News

Trường Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU) tiếp tục học tập trực tuyến dựa theo quyết định của Bộ Giáo dục.

Các tổ chức giáo dục sẽ tiếp tục chương trình học trực tuyến, bao gồm cả việc thi giữa kỳ và bài thi tổng hợp quốc gia. Bộ Khoa học và Giáo dục Nga đã kí quyết định vào ngày 08 tháng 5 năm 2020 nhằm ngăn chặn sự lây ...

Đọc thêm »