Hot News
Trang chủ / Giới thiệu / DVFU / Các chương trình đào tạo tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông năm học 2021-2022

Các chương trình đào tạo tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông năm học 2021-2022

(Căn cứ theo quyết định số 12-13-41 ngày 22/1/2021 của Hiệu trưởng Anisimov N.Yu.)

Ghi chú:

Bậc cử nhân có mã dạng **.01.**, **.02.**, **.03.**

Bậc thạc sĩ có mã dạng **.04.**

Bậc nghiên cứu sinh có mã dạng **.05.**, **.06.**

Năm học Hình thức đào tạo Ngành Chương trình đào tạo/Chuyên ngành

Viện toán học và công nghệ máy tính

Институт математики и компьютерных технологий

2021 Chính quy 01.03.02Toán học ứng dụng và công nghệ thông tin

Прикладная математика и информатика

Lập trình hệ thốngСистемное программирование
2021 Chính quy Công nghệ toán học và máy tínhМатематические и компьютерные технологии
2021 Chính quy Đảm bảo thuật toán và thông tin trong các hoạt động sản xuât chế tạo (chương trình tiếng anh)Математическое и информационное обеспечение производственной дентельности / Mathematical and information suррort of business аctivities (на английском языке)
2021 Chính quy 01.03.04Toán học ứng dụng

Прикладная математика

Các phương pháp toán học và số liệu trong kinh tế và phân tíchМатематическне и цифровые методы в экономике и аналитике
2021 Chính quy 02.03.01Toán học và khoa học máy tính

Математика и компьютерные науки

Сông nghệ số end-to-endСквозные цифровые технологии
2021 Chính quy 02.03.03

Đảm bảo thuật toán và quản trị hệ thống thông tin

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Công nghệ lập trình

Технология программирования

2021 Chính quy 09.03.02

Các hệ thống và công nghệ thông tin

Информационные системы и технологии

Các hệ thống và công nghệ thông tin Информационные системы и технологии
2021 Chính quy 09.03.03Tin học ứng dụng

Прикладная информатика

Tin học ứng dụng trong thiết kế máy tính

Прикладная информатика в компьютерном дизайне

2021 Chính quy Tin học ứng dụng trong kinh tế

Прикладная информатика в экономике

2021 Chính quy Tin học ứng dụng trong công việc điều hành

Прикладная информатика управлении

2021 Chính quy 09.03.04Kĩ thuật phần mềm

Программная инженерия

Kĩ thuật phần mềm

Программная инженерия

2021 Chính quy 10.03.01An toàn thông tin

Информацнонная безопасность

Bảo vệ toàn diện các đối tượng thông tin hóa

Комплексная защита объектов информатизаций

2021 Chính quy 10.05.01

Bảo mật thông tin

Kомпьютерная безопасность

Các phương pháp thuật toán bảo vệ thông tin

Математические методы защиты информации

2021 Chính quy 01.04.01Toán học

Математика

Số họcАлгебра
2021 Chính quy 01.04.02Toán học ứng dụng và tin học

Прикладная математика и информатика

Mô hình hóa toán học (chương trình tiếng anh)Математическое моделирование

Mathematical modeling (на английском языке)

2021 Chính quy Mô hình hóa toán học (theo chương trình học của học viện toán học ứng dụng trực thuộc chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang)Математическое моделирование (совместно с ИПМ ДВО РАН)
2021 Chính quy Công nghệ thuật toán máy tínhМатематические и компьютерные технологии
2021 Chính quy Cung cấp thuật toán và chương trình của các bộ máy tính toánМатематическое и программное обеспечивание вычислительных машин
2021 Chính quy Hệ thống điều hành nội bộКорпоративные системы управления
2021 Chính quy 01.04.04Toán học ứng dụng

Прикладная математика

Mạng phân tích, xã hội và kinh tếАналитические, социальные и экономические сети
2021 Chính quy 09.04.01Tin học và kỹ thuật tính toán

Информатика и вычислительная техника

AI và Big data (theo chương trình của ngân hàng SBERBANK)Искусственный интеллект и большие данные (совместно с ПАО «Сбербанк»)
2021 Chính quy Lập trình trò chơi, giải trí số,công nghệ thực tế ảo (theo chương trình sáng kiến công nghệ quốc gia về công nghệ thần kinh và công nghệ thực tế ảo)Программирование игр, цифровых развлечений, виртуальной и дополненной реальности (совместно с ЦК НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности)
2021 Chính quy An ninh mạngКибербезопасность
2021 Chính quy 09.04.02Hệ thống và công nghệ thông tin

Информационные системы и технологии

An toàn thông tin trong lĩnh vực tín dụng kinh tếИнформационная безопасность в кредитно-финансовой сфере
2021 Chính quy Công nghệ thông minh và siêu máy tính hiện đại (theo chương trình của trung tâm nghiên cứu khoa học của tỉnh Primorye “viện Kurchatsky”)Современные интеллектуальные и суперкомпьютерные технологии (совместно с НИЦ “Курчатовский институт”
2021 Chính quy 09.04.03Tin học ứng dụng

Прикладная информатика

Các hệ thống thông tin doanh nghiệpИнформацнонные системы предприятий
2021 Chính quy 09.04.04Kỹ thuật phần mềm

Программная инженерия

Giải quyết hệ thống chương trình thông tinРазработка программно- информационных систем
2021 Chính quy 54.04.01Thiết kế

Дизайн

Nghệ thuật sốЦифровое искусство
2021 Chính quy 01.06.01Toán và cơ học

Математика и механика

Phân tích chất liệu, tổ hợp và chức năngВешественный, комплексный и функциональный анализ
2021 Chính quy Điều hành đa cấp, hệ thống hoạt động và điều khiển tối ưuДифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление
2021 Chính quy Toán học máy tính và toán học điều khiểnДискретная математика и математическая кибернетика
2021 Chính quy Lô-gíc toán học, số học và thuyết sốМатематическая логика, алгебра и теория чисел
2021 Chính quy 02.06.01Khoa học máy tính và thông tin

Компьютерные и информационные науки

Toán học thuật toánВычислительная математика
2021 Chính quy 09.06.01

Tin học và kỹ thuật thuật toán

Информатика и вычислительная техника

Tự động hóa và điều khiển bằng các quy trình công nghệ và sản suất (theo các lĩnh vực)Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)
2021 Chính quy Các bộ máy, tổ hợp tính toán và mạng máy tínhВычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
2021 Chính quy Phân tích hệ thống, điều hành và xử lý thông tin (khoa học vật lý và toán học)Системный анализ, управление и обработка информации (физико- математические науки)
2021 Chính quy Đảm bảo thuật toán và chương trình của các bộ máy tính toán, tổ hợp và các mạng máy tínhМатематическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
2021 Chính quy Mô hình hóa toán học, phương pháp số và tổ hợp chương trìnhМатематическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Học viện đại dương thế giới

Институт Мирового океана (Школа)

2021 Chính quy 04.03.01Hóa học

Химия

Биоорганическая и медицинская химияHóa sinh hữu cơ và y học
2021 Chính quy 05.03.06Môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Экология и природопользование

Môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiênЭкология и природопользование
2021 Chính quy 06.03.01Sinh học

Биология

Sinh họcБиология
2021 Chính quy Sinh học đất đaiБиопочвоведение
2021 Chính quy 15.03.06Cơ điện và công nghệ rô-bốt

Мехатроника и робототехника

Cơ điện và công nghệ rô-bốtMехатроника и робототехника
2021 Chính quy 05.04.06Môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Экология и природопользование

An toàn môi trường và điều hành khu vực duyên hảiЭкологическая безопасность управление прибрежной зоны
2021 Chính quy Nghiên cứu sinh học hải dương (theo với chương trình của khu bảo tồn hải dương Viễn Đông trực thuộc Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm khoa học Liên bang)Морские биологические исследования (совместно с ННЦМБ ДВО РАН)
2021 Chính quy 06.04.01 Sinh họcБиология Hệ thống sinh học: cấu trúc, công năng, công nghệ (theo với chương trình của chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang)Биологические системы: структура, функции, технологии (совместно с ДВО РАН)
2021 Chính quy 06.04.02Nghiên cứu đất đai

Почвоведение

Nông nghiệp (chương trình cho sinh viên nước ngoài)Agroecology (лля иностранных граждан)
2021 Chính quy Nông nghiệp học: quản lý và kỹ thuật nông nghiệp (theo chương trình của trường đại học nông nghiệp quốc gia được đặt theo tên của nhà thực vật học Kliment Arkadyevich TimiryaszevАгроэкология: агроэкологический менеджмент и инжиниринг (совместно РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева)
2021 Chính quy 15.04.06Cơ điện và công nghệ rô-bốt

Мехатроника и робототехника

Cơ điện học và công nghệ rô-bốt (theo chương trình của viện tự động hóa và quy trình điều hành trực thuộc chi nhánh viễn đông của viện hàn lâm khoa học liên bang)Mехатроника и робототехника (совместно с ИАПУ ДВО РАН)
2021 Chính quy 04.06.01Khoa học hóa học

Химические науки

Hóa sinh hữu cơБиоорганическая химия
2021 Chính quy 05.06.01Khoa học đất đai

Нaуки о земле

Thủy văn đất, tài nguyên nước, thủy hóa họcГидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия
2021 Chính quy Khí tượng học, khí hậu học và khí tượng nông nghiệp họcМетеорология, климатология, агрометеорология
2021 Chính quy 06.06.01Khoa học sinh học

Биологические науки

Sinh hóa họcБиохимия
2021 Chính quy Công nghệ sinh họcБиотехнология
2021 Chính quy Ngư họcИхтиология
2021 Chính quy Thổ nhưỡng họcПочвоведение
2021 Chính quy Sinh học tế bào, tế bào học và mô họcКлеточная биология, цитология, гистология
2021 Chính quy Môi trường (thuộc lĩnh vực sinh học)Экология (биологические науки)
2021 Chính quy Vi sinh họcМикробнология

Học viện bách khoa

Политехнический институт (Школа)

2021 Chính quy 05.03.01Địa chất học

Геология

Địa chất họcГеология
2021 Chính quy 07.03.01Kiến trúc

Aрхитектура

Thiết kế kiến trúcАрхитектурное проектирование
2021 Chính quy 07.03.03Thiết kế trong môi trường kiến trúc

Дизайн архитектурной среды

Thiết kế kiến trúcАрхитектурно-дизайнерское проектирование
2021 Chính quy 08.03.01Xây dựng

Строительство

Xây dựngСтроительство
2021 Chính quy 11.03.02Công nghệ thông tin liên lạc và hệ thống mạng

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Hệ thống mạng radio và kết nối radioСистемы радиосвязи и радиодоступа
2021 Chính quy Công nghệ thông tin video và phát thanh truyền hình sốВидеоинформационные технологии и цифровое вешание
2021 Chính quy 13.03.02Năng lượng và kỹ thuật điện

Электроэнергетика и электротехника

Kĩ thuật hệ thống năng lượngИнжиниринг энергетических систем
2021 Chính quy 15.03.01Kĩ sư cơ khí

Машиностроение

Thiết bị và công nghệ sản xuất hànОборудование и технология сварочного производства
2021 Chính quy 15.03.04Tự động hóa các quá trình và sản xuất công nghệ

Автоматизация технологических процессов и производств

Tự động hóa các quá trình và sản xuất công nghệ trong ngành cơ khíАвтоматизация технологических процессов и производств машиностроения
2021 Chính quy 15.03.04Tự động hóa các quá trình và sản xuất công nghệ

Aвтоматизация технологических процессов и производств

Công nghệ số trong ngành cơ khíЦифровые технологии машиностроения
2021 Chính quy 18.03.01Công nghệ hóa học

Химическая технология

Công nghệ sản xuất hóa học và lọc dầuТехнологии химических и нефтеперерабатывающих произволств
2021 Chính quy 21.03.01Kỹ thuật dầu khí

Нефтегазовое дело

Kỹ thuật dầu khíНефтегазовое дело
2021 Chính quy 21.03.02Quản lý đất đai và địa chính

Землеустройство и кадастры

Địa chính bất động sảnКадастр недвижимости
2021 Chính quy 23.03.01Công nghệ trong các quy trình vận tải

Технология транспортных процессов

Công nghệ trong các quy trình vận tảiТехнология транспортных процессов
2021 Chính quy 26.03.02Đóng tàu, kỹ thuật viễn dương và hệ thống kỹ thuật của các công trình thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng biển

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Kỹ thuật đóng tàu (chương trình đào tạo cùng công ty dầu khí Rosneft)Кораблестроение (совместно с ПАО НК Роснефть)
2021 Chính quy 27.03.05Sáng tạo học

Инноватика

Điều hành bằng các phương pháp cải tiếnУправление инновациями
2021 Chính quy 08.05.01Xây dựng các tòa nhà và công trình độc đáo

Строительство уникальных зданий и сооружений

Xây dựng các tòa nhà và các công trình cao tầngСтроительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
2021 Chính quy Xây dựng các công trình thủy lợi mang tính chất quan trọngСтроительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности
2021 Chính quy 21.05.01Địa trắc ứng dụng

Прикладная геодезия

Công trình địa trắcИнженерная геодезия
2021 Chính quy 05.04.05Khí tượng thủy văn ứng dụng

Прикладная гидрометеорология

Khí hậu học tại Bắc cựcАрктическая климатология
2021 Chính quy 07.04.01Kiến trúc

Архитектура

Cải tạo môi trường thành phốРеновация городской среды
2021 Chính quy 07.04.03Thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc

Дизайн архитектурной среды

Thiết kế trong môi trường thành phốПроектирование городской среды
2021 Chính quy 08.04.01Xây dựng

Строительство

Kỹ thuật ngoài khơi và ven biển (chương trình giảng dạy bằng tiếng anh và cùng với công ty dầu khí Rosneft)Offshore and Cоastal Engineering /на английском яыке (совместно с ПАО “НК Роснефть”)
2021 Chính quy 08.04.01

Xây dựng

Строительство

Cung cấp khí đốt và thông gióТеплогазоснабжение и вентиляция
2021 Chính quy Cung cấp nước và hệ thống dẫn nướcВодоснабжение и водоотвеление
2021 Chính quy Công nghệ mô hình hóa thông tin trong xây dựng/BIM design technology

Технологии информационного моделирования в строительстве / BIM design technology

2021 Chính quy 11.04.02 Công nghệ thông tin liên lạc và hệ thống mạngИнфокоммуникационные технологии и системы связи Các hệ thống mạng radio và kết nối radioСистемы радиосвязи и радиодоступа
2021 Chính quy 12.04.01Lắp ráp thiết bị

Приборостроение

Thủy vănГидроакустика
2021 Chính quy Công nghệ lazer số và mạng lưới sợi lazer ( theo chương trình của Viện Tự động hóa và Quy trình Điều hành trực thuộc chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang)Цифровые лазерные технологии, оптоволоконные сети (совместно с ИАПУ ДВО РАН)
2021 Chính quy 13.04.01Nhiệt điện và kỹ thuật nhiệt điện

Теплоэнергетика и теплотехника

Nhiệt điện và kỹ thuật nhiệt điện ( theo chương trình của công ty năng lượng “Rushydro”)Теплоэнергетика и теплотехника (совместно с ПАО «русгидро»)
2021 Chính quy 13.04.02

Năng lượng điện và kỹ thuật điện

Электроэнергетика и электротехника

Tối ưu hóa hệ thống cung cấp điệnОптимизация развивающихся систем электроснабжения
2021 Chính quy Hiệu năng và tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống điệnЭнергоэффективность и энергосбережение электроэнергетических системах
2021 Chính quy 15.04.01Chế tạo máy

Машиностроение

Thiết bị và công nghệ trong sản xuất hànОборудование и технология сварочного производства
2021 Chính quy 15.04.03Cơ khí ứng dụng

Прикладная механика

Cơ học tính toán và kỹ thuật máy tínhВычислительная механика и компьютерный инжиниринг
2021 Chính quy 15.04.04Tự động hóa các quá trình sản xuất kỹ thuật

Aавтоматизация технологических процессов и производств

Tự động hóa các quá trình sản xuất kỹ thuật trong công nghiệpАвтоматизация технологических процессов и производств в промышленности
2021 Chính quy 15.04.05Đảm bảo thiết kế kỹ thuật trong việc sản xuất kỹ thuật

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Công nghệ số trong ngành cơ khíЦифровые технологии машиностроения
2021 Chính quy 18.04.01Công nghệ hóa học

Химическая технология

Quá trình và chế phẩm của công nghệ hóa học (theo chương trình đào tạo của công ty dầu khí Rosneft)Процессы и аппараты химической технологии (совместно с ПАО РОСНЕФТЬ)
2021 Chính quy 20.04.01An ninh môi trường

Техносферная безопасность

Bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyênОхрана окружающей среды и pесурсосбережение
2021 Chính quy Bảo hộ lao độngОхрана труда
2021 Chính quy 21.04.01Kỹ thuật dầu khí

Нефтегазовое дело

Công nghệ cải tiến trong tổ hợp dầu khíИнновационные технологии в нефтегазовом комплексе
2021 Chính quy 21.04.02Điều hành đất đai và địa chính

Землеустройство и кадастры

Điều hành đất đai và địa chínhЗемлеустройство и кадастры
2021 Chính quy 23.04.01Công nghệ trong các quy trình vận tải

Технология транспортных процессов

Các hành lang vận tải số (theo chương trình đào tạo của trường đại học vận tải quốc gia)Цифровые транспортные коридоры (совместно с Российским университетом транспорта)
2021 Chính quy 26.04.02Đóng tàu, kỹ thuật viễn dương và hệ thống kỹ thuật của các công trình thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng biển

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Đóng tàu và kỹ thuật viễn dươngКораблестроение и океанотехнника
2021 Chính quy 26.04.02Đóng tàu, kỹ thuật viễn dương và hệ thống kỹ thuật của các công trình thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng biển

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Các tổ hợp năng lượng và thiết bị kỹ thuật biểnЭнергетические комплексы и оборудование морской техники
2021 Chính quy 27.04.05Cải tiến

Инноватика

Kỹ thuật đầu tưИнвестиционный инжиниринг
2021 Chính quy 29.04.04Công nghệ xử lý chất liệu nghệ thuật

Технология художественной обработки материалов

Công nghệ xử lý chất liệu nghệ thuậtТехнология художественной обработки материалов
2021 Chính quy 35.04.09Kiến trúc phong cảnh

Ландиафтная архитектура

Kiến trúc phong cảnhЛандшафтная архитектура
2021 Chính quy 01.06.01Toán và cơ học

Математика и механика

Cơ cấu của các vật thể cứng và có thể chuyển dạngМеханика деформируемого твердого тела
2021 Chính quy 03.06.01Vật lý và thiên văn học

Физика и астрономия

Vật lý phóng xạРадиофизика
2021 Chính quy Âm họcАкустика
2021 Chính quy 05.06.01Khoa học đất đai

Науки о земле

Địa lý học (theo từng chuyên ngành)Геозкология (по отраслям)
2021 Chính quy 07.06.01 Kiến trúcАрхитектура Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, phục hồi và tái cấu trúc các di sản kiến trúc lịch sửТеория и нстория архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
2021 Chính quy 08.06.01Kỹ thuật và công nghệ xây dựng Các cấu trúc, tòa nhà và công trình xây dựngСтроительные конструкции, здания
2021 Chính quy Tехника и технологии строительства Cấp nhiệt, thông gió, điều hòa không khí, cấp khí đốt và chiếu sángТеплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
2021 Chính quy Cấp thoát nước, xây dựng hệ thống cấp nướcВодоснабжение,канализация, строительные системы охраны водных ресурсов
2021 Chính quy Vật liệu xây dựng và vật liệu chế tạoСтроительные материалы и изделия
2021 Chính quy Xây dựng kỹ thuật thủy lựcГидротехническое строительство
2021 Chính quy 13.06.01 Kỹ thuật điện và nhiệtЭлектро-и теплотехника Kỹ thuật điện lý thuyếtТеоретическая электротехника
2021 Chính quy Kỹ thuật nhiệt điện công nghiệpПромышленная теплоэнергетика
2021 Chính quy Công nghệ kỹ thuật cơ khíТехнология машиностроения
2021 Chính quy 15.06.01 Kỹ sư cơ khíМашиностроение Hàn, các quy trình và công nghệ liên quanСварка, родственные процессы и технологии
2021 Chính quy Robot, cơ điện tử và hệ thống robotРоботы, мехатроника и робототехнические системы
2021 Chính quy 20.06.01 An toàn công nghệТехносферная безопасность Bảo hộ lao động (theo ngành)Охрана труда(по отраслям)
2021 Chính quy 21.06.01

Địa chất, thăm dò và phát triển khoáng sản

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

Địa cơ học, mở đá, khí động lực học mỏ và vật lý nhiệt mỏГеомеханика,разркшение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика
2021 Chính quy Xây dựng và vận hành đường ống dẫn dầu và khí đốt, căn cứ và kho chứaСтроительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ
2021 Chính quy 22.06.01 Công nghệ vật liệuТехнологии материалов Khoa học vật liệu (theo ngành)Материаловедение (по отраслям)
2021 Chính quy 26.06.01

Kỹ thuật và công nghệ đóng tàu và vận tải biển

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

Thiết kế và đóng tàuПроектирование и конструкция судов
2021 Chính quy Nhà máy điện tàu thủy và các bộ phận của chúng (chính và phụ)Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)
2021 Chính quy Các trường vật lý của tàu, đại dương, bầu khí quyển và sự tương tác của chúngФизические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие
2021 Chính quy 27.06.01

Quản lý hệ thống kỹ thuật

Управление в технических системах

Tiêu chuẩn hóa và quản lý hệ thống chất lượng sản phẩmСтандартизация и управление системах качеством продукции
2021 Chính quy Phân tích hệ thống, quản lý và xử lý thông tin (khoa học kỹ thuật)Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки)
2021 Chính quy Hệ thống đo lường và điều khiển thông tinИнформационно-измерительные и управляющие системы

Trường Khoa học Tự nhiên

(Школа естественных наук)

2021 Chính quy 03.03.02

Vật lý

Физика

Vật lý cơ bản và ứng dụngФундаментальная и прикладная физика
2021 Chính quy 04.03.01

Hóa học

Химия

Hóa học cơ bảnФундаментальная химия
2021 Chính quy 05.03.02

Địa lý

География

Địa lý môi trường và quản lý phát triển không gianЭкологическая география и управление пространственным развитием
2021 Chính quy 11.03.04

Điện tử và điện tử nano

Электроника и наноэлектроника

Điện tử và điện tử nanoЭлектроника и нанозлектроника
2021 Chính quy 03.04.02

Vật lý

Физика

Vật lý ứng dụng (cùng với Trung tâm Nghiên cứu “Viện Kurchatov” và Viện Quy trình Tự động hóa và Điều khiển, Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga)Прикладная физика (совместно с НИЦ “Курчатовский институт” и ИАПУ ДВО РАН)
2021 Chính quy 04.04.01

Hóa học

Химия

Hóa học cơ bản (phối hợp với Viện Hóa học Chi nhánh Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Viện Hóa học Sinh học Thái Bình Dương. G.B. Elyakova)Фундаментальная химия (совместно с ИХ ДВО РАН и ТИБОХ ДВО РАН)
2021 Chính quy Kỹ thuật Hóa học (cùng với SIBUR)Химическая инженерия (совместно с СИБУР)
2021 Chính quy 05.04.01

Địa chất

Геология

Địa chất khu vực (cùng với Viện Địa chất Viễn Đông Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Bảo tàng Địa chất và Mỏ)Региональная геология (совместно с ДВГИ ДВО РАН)
2021 Chính quy 05.04.02

Địa lý

География

Quản lý thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên (cùng với Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga)Природопользование и охрана природы (совместно с ДВО РАН)
2021 Chính quy 11.04.04

Điện tử và điện tử nano

Электроника и наноэлектроника

Điện tử và điện tử nano (cùng với Viện Quy trình Tự động hóa và Điều khiển FSBSI thuộc Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga)Электроника и наноэлектроника(совместно с ИАПУ ДВО РАН)
2021 Chính quy 19.04.01

Công nghệ sinh học

Биотехнология

Công nghệ sinh học trong việc phát triển và sản xuất các sản phẩm sinh học tự nhiên và các sản phẩm dựa trên chúngБиотехнология в разработке и производстве природных биопрепаратов и продуктов на их основе
2021 Chính quy 22.04.01

Khoa học Vật liệu và Công nghệ Vật liệu

Материаловедение и технологии материалов

Vật liệu và công nghệ vật liệu tiên tiến (hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu “Viện Kurchatov” và Viện Hóa học Chi nhánh Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga).Перспективные материалы и технологии материалов (совместно с НИЦ «Курчатовский институт» и ИХ ДВО РАН).
2021 Chính quy 03.06.01

Vật lý và Thiên văn học

Физика и астрономия

Lý thuyết vật lýТеоретическая физика
2021 Chính quy Vật lý vật chất cô đặcФизика конденсированного состояния
2021 Chính quy Vật lý laserЛазерная физика
2021 Chính quy 04.06.01

Hóa học

Химические науки

Hóa học phân tíchАналитическая химия
2021 Chính quy Hóa học hữu cơОрганическая химия
2021 Chính quy Hóa lýФизическая химия
2021 Chính quy Hóa học các hợp chất cơ quanХимия элементоорганических соединений
2021 Chính quy Sinh thái học (khoa học hóa học)Экология (химические науки)
2021 Chính quy 05.06.01

Khoa học về trái đất

Науки о земле

Địa lý vật lý và địa lý sinh học, địa lý đất và địa hóa cảnh quanФизическая география и биогеография, гeография почв и геохимия ландшафтов
2021 Chính quy Địa lý kinh tế, xã hội, chính trị và giải tríЭкономическая, социальная, политическая и рекреационная география
2021 Chính quy Địa mạo và địa lý tiến hóaГеоморфология и эволюционная география
2021 Chính quy 18.06.01

Công nghệ hóa học

Химическая технология

Quy trình và thiết bị công nghệ hóa họcПроцессы и аппараты химических технологий
2021 Chính quy 19.06.01

Công nghiệp sinh thái và công nghệ sinh học

Промышленная экология и биотехнологии

Sinh thái học (khoa học kỹ thuật)Экология (технические науки)
2021 Chính quy 44.06.01

Khoa học giáo dục và sư phạm

Образование и педагогические науки

Lý luận và phương pháp dạy học và giáo dục (vật lý ở giáo dục phổ thông và giáo dục đại học)Теория и методика обучения и воспитания (физика в общеобразовательной и высшей школе)

Trường Kinh tế và Quản lý

(Школа экономики и менеджмента)

2021 Chính quy 38.03.01

Kinh tế

Экономика

Nền kinh tếЭкономика
2021 Chính quy Nền kinh tế thế giới. Quản lý (chương trình bằng kép Nga-Mỹ)Мировая экономика. Менеджмент (двудипломная российско- американская программа)
2021 Chính quy Nền kinh tế thế giới. Tài chính (chương trình bằng kép Nga-Mỹ)Мировая экономика. Финансы (двудипломная российско- американская программа)
2021 Chính quy Kinh tế Thế giới (chương trình bằng kép Nga-Úc)Мировая экономика (двудипломная российско-австралийская программа)
2021 Chính quy Kinh tế (dành cho công dân nước ngoài)Экономика (для иностранных граждан)
2021 Chính quy Kinh tế (chương trình bằng kép với Trường cao cấp kinh tế)Экономика (двудипломная программа с ВШЭ)
2021 Chính quy Nghiên cứu hàng hóaТовароведение
2021 Chính quy Tin học kinh doanhБизнес-информатика
2021 Chính quy Kinh doanh thương mạiТорговое дело
2021 Chính quy Thương mại (dành cho công dân nước ngoài)Торговое дело (для иностранных граждан)
2021 Chính quy 38.03.02

Quản lý

Менеджмент

Quản lýМенеджмент
2021 Chính quy Quản lý (dành cho công dân nước ngoài)Менеджмент (для иностранных граждан)
2021 Chính quy Chính quyền tiểu bang và thành phốГосударственное и муниципальное управление
2021 Chính quy 43.03.02

Du lịch

Туризм

Du lịchТуризм
2021 Chính quy 43.03.03

Kinh doanh khách sạn

Гостиничное дело

Kinh doanh khách sạnГостиничное дело
2021 Chính quy 38.05.01

An ninh kinh tế

Экономическая безопасность

Hỗ trợ kinh tế và pháp lý cho an ninh kinh tếЭкономико-правовое обеспечение экономической безопасности
2021 Chính quy 38.04.01

Kinh tế

Экономика

Kinh tế Thế giới (cùng với Đại học Tổng hợp Moscow)Мировая экономика (совместно МГУ)
2021 Chính quy Nghiên cứu kinh tếЭкономические исследования
2021 Chính quy Tài chínhФинансы
2021 Chính quy Vận tải và hậu cần không gianТранспорт и пространственная логистика
2021 Chính quy 38.04.02

Quản lý

Менеджмент

Quản lý kinh doanhУправление бизнесом
2021 Chính quy Kinh doanh quốc tế và quản lý dự ánМеждународный бизнес и управление проектами
2021 Chính quy 38.04.07

Nghiên cứu hàng hóa

Товароведенне

Kinh tế sinh học và An ninh lương thực: Chương trình nghiên cứuБиоэкономикаи продовольственная безопасность: Исследовательская программа
2021 Chính quy 43.04.02

Du lịch

Туризм

Ngành du lịch và khách sạnИндустрия туризма и гостеприимства
2021 Chính quy 41.04.03

Kinh doanh khách sạn

Гостиничное дело

Ngành du lịch và khách sạnИндустрия туризма и гостеприимства
2021 Chính quy 38.04.08

Tài chính và tín dụng lương thực

Финансы и кредит пищевых продуктов

Các chiến lược và công nghệ tài chính của tổ chức ngân hàng (cùng với Công ty Cổ phần đại chúng Sberbank)Финансовые стратегии и технологии банковского института (совместно е ПАО «Сбербанк»)
2021 Chính quy 19.06.01

Sinh thái công nghiệp và công nghệ sinh học

Промышленная экология и биотехнологии

Khoa học công nghệ và hàng hóa sản phẩm thực phẩm phục vụ chức năng, chuyên dụng và phục vụ suất ăn công cộngТехнология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания
2021 Chính quy 38.06.01

Kinh tế

Экономика

Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc dân (khu vực dịch vụ)Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг)
2021 Chính quy Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc dân (công nghiệp)Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)
2021 Chính quy Kinh tế và Quản lý Kinh tế Quốc dân (Tiếp thị)Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)
2021 Chính quy Kinh tế và quản lý nền kinh tế quốc dân (kinh tế kinh doanh)Экономика и управленне народным хозяйством (экономика предпринимательства)
2021 Chính quy Các phương pháp toán học và công cụ của kinh tế họcМатематические и инструментальные методы экономикии

Trường Nghệ thuật và Nhân văn

(Школа искусств и гуманитарных наук)

2021 Chính quy 37.03.01

Tâm lý học

Психология

Tâm lý họcПсихология
2021 Chính quy 37.03.02

Tâm lý học

Конфликтология

Giải quyết xung độtКонфликтология
2021 Chính quy 39.03.01

Социология

Xã hội học

Xã hội họcCоциология
2021 Chính quy 42.03.01

Реклама и связи с общественностью

Quảng cáo và quan hệ công chúng

Quảng cáo và quan hệ công chúngРеклама и связи с общественностью
2021 Chính quy 42.03.02

Журналистика

Báo chí

Báo chí đa phương tiệnМультимедийная журналистика
2021 Chính quy 44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование

Giáo dục đặc biệt (khiếm khuyết)

Giáo dục những người bị rối loạn ngôn ngữОбразование лиц с нарушениями речи
2021 Chính quy 46.03.01

История

Lịch sử

Nga và Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương : lịch sử và khảo cổ họcРоссия и АТР: история и археология
2021 Chính quy 47.03.01

Философия

Triết học

Triết họcФилософия
2021 Chính quy 48.03.01

Теология

Thần học

Văn hóa chính thốngКультура православия
2021 Chính quy 49 03.01

Физическая культура

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chấtФизическая культура
2021 Chính quy 54.03.01

Дизайн

Thiết kế

Thiết kếДизайн
2021 Chính quy 37.04.01

Психология

Tâm lý học

Tâm lý học quản lýПсихология менеджмента
2021 Chính quy 42.04.01

Реклама и связи с обшественностью

Quảng cáo và quan hệ công chúng

Quảng cáo và quan hệ công chúngРеклама и связи с обшественностью
2021 Chính quy 44.04.02

Психолого-педагогическое образование

Giáo dục tâm lý và sư phạm

Tâm lý học trong giáo dụcПсихология в образовании
2021 Chính quy 44.04.03

Специальное (дефектологическое) образование)

Giáo dục đặc biệt (giáo dục khiếm khuyết)

Phục hồi toàn diện cho người khuyết tật nói và giao tiếpКомплексная реабилитация лиц с речевыми и коммуникативными нарушениями
2021 Chính quy 46.04.01

История

Lịch sử

Khảo cổ học Thái Bình Dương (cùng với Viện Lịch sử, Khảo cổ học và Dân tộc học của các Dân tộc Viễn Đông, Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga)Тихоокеанская археология (совместно с ИИАЭ ДВО РАН)
2021 Chính quy Nghiên cứu Lịch sử Khu vực (phối hợp với Trường cao cấp kinh tế)Региональные исторические исследования (совместно с ВШЭ)
2021 Chính quy 47.04.01

Философия

Triết học

Triết họcФилософия
2021 Chính quy 48.04.01

Тeология

Tế bào học

Văn hóa chính thống và thần học thực tiễnКультура православия и практическая теология
2021 Chính quy 49.04.01Giáo dục thể chất

Физическая культура

Quản lý thể thaoСпортивный менеджмент
2021 Chính quy 50.04.03lịch sử nghệ thuật

история искусств

Lịch sử nghệ thuậtистория искусств
2021 Chính quy 51.04.01văn hóa học

культурология

Nghiệp vụ bảo tàng (cùng với phòng trưng bày quốc gia Tretyakov)Музейное дело (совместно с Государственной Третьяковской галереей)
2021 Chính quy 39.06.01khoa học xã hội học

социологические науки

Cấu trúc xã hội; hệ thống và quá trình xã hộiСоциаьная структура, социаьные институты и процессы
2021 Chính quy 44.06.01giáo dục và khoa học đào tạo

образование и пегагогические науки

Học thuyết thuyết và phương pháp giáo dục nghề nghiệpТеория и методика профессиального образования
2021 Chính quy 46.06.01

khoa học lịch sử và khảo cổ học

Исторические науки и археология

Lịch sử dân tộcОтечественная история
2021 Chính quy Lịch sử chung (giai đoạn mới và mới nhất)Всеобшая история (новый и новейший период)
2021 Chính quy Khảo cổ họcархеология
2021 Chính quy 47.06.01triết học, luân lý học và nghiên cứu tôn giáo

философия, этика и религиоведение

Lịch sử triết họcИстория философии
2021 Chính quy Triết học xã hộiСоциаьная философия
2021 Chính quy 50.06.01nghiên cứu nghệ thuật

искусствоведение

Học thuyết và lịch sử nghệ thuậtТеория и История искусства
2021 Chính quy Học thuyết và lịch sử nghệ thuật (nghiên cứu nghệ thuật)Теория и История культуры (искусствоведение)
2021 Chính quy 51.06.01văn hóa học

культурология

Học thuyết và lịch sử văn hóa (văn hóa học)Теория и История культуры (культурология)
2021 Chính quy 37.06.01khoa học tâm lý

псохологические науки

Tâm lý học chung, tâm lý học cá nhân, lịch sử tâm lý học.Обшая психология, психология личности, история психологии

Viện phương Đông – Trường Nghiên cứu Quốc tế và Khu vực

Восточный институт – Школа региональных и международных исследований

2021 Chính quy 41.03.01nghiên cứu khu vực nước ngoài

зарубежное регионоведение

Nghiên cứu khu vực và các quốc gia châu ÁИсследование регионов и стран Азии
2021 Chính quy Nghiên cứu các quốc gia vùng Bắc MỹИсследование стран Северной Америки
2021 Chính quy 41.03.04chính trị học

политология

Chính trị họcПолитология
2021 Chính quy 41.03.05quan hệ quốc tế

международные отношения

Quan hệ quốc tế và chính trị đối ngoạiмеждународные отношения и внешняя политика
2021 Chính quy Ngoại giao và an tòan quốc tếДипломатия и международная безопасность
2021 Chính quy Quan hệ quốc tế (bằng tiếng AnhInternational Relations (на английском языке)
2021 Chính quy 45.03.01ngữ văn học

филология

Ngữ văn học nước ngoài: tiếng Anh và văn học nước ngoàiЗарубежная филология: английский язык и зарубежная литература)
2021 Chính quy Tiếng Nga và văn họcРусский язык и литература
2021 Chính quy 45.03.02ngôn ngữ học

лингвистика

Văn hóa quốc tế và giao tiếp (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc)Межкультурная коммуникация (английский и китайский)
2021 Chính quy Dịch thuật và nghiên cứu dịch thuậtПеревод и переводоведение
2021 Chính quy Học thuyết và phương pháp giảng dạy tiếng Nga và văn hóa (dành cho công dân nước ngoài)Теория и методика преподавания русского языка и культуры (для иностранных граждан)
2021 Chính quy 45.03.03ngôn ngữ học cơ bản và ưng dụng

фундаментальная и прикладная лингвистика

Ngôn ngữ học trong môi trường số liệu thông tin liên lạcЛингвистика в информационно – коммуникационной цифровой среде
2021 Chính quy 58.03.01nghiên cứu phương Đông và Châu Phi

востоковедение и африканистика

Hàn Quốc họcКорееведение
2021 Chính quy Nhật Bản họcЯпоноведение
2021 Chính quy Trung Quốc họcКитаеведение
2021 Chính quy 45.05.01dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật

Перевод и переводоведение

Cung cấp ngôn ngữ học về quan hệ quốc gia (phía Nam và Đông – Nam Châu Á)Линвистическое обеспечение межгосударственных отношений (Южная и Юго – Восточная Азия)
2021 Chính quy 41.04.01nghiên cứu khu vực nước ngoài

зарубежное регионоведение

Liên lạc quốc tế và dự án trong ATRМеждународные коммуникации и проекты в АТР)
2021 Chính quy 41.04.04chính trị học

политология

Công nghệ chính trịПолитические технологии
2021 Chính quy 41.04.05quan hệ quốc tế

международные отношения

Chính trị và kinh tế ở khu vực Âu – Á ( cùng với MGUMO, hai bằng tiếng Anh)Politics anh Economic in Eurasia (совместно с МГИМО, двудипломная на английском языке)
2021 Chính quy Nước Nga đối với Châu Á – Thái Bình Dương (bằng tiếng Anh)Russia in the Asia – Pacific (на английском языке)
2021 Chính quy Viện quan hệ quốc tế và quy trình trong ATRМеждународные институты и процессы в АТР
2021 Chính quy 45.04.01Ngữ văn học

Филология

Ngôn ngữ, văn học và ngôn ngữ văn hóa BẮc ÂuЗападноевропейские языки, литературы и лингвокультуры
2021 Chính quy Tiếng Nga dành cho người nước ngoàiРусский язык как иностранный
2021 Chính quy 58.04.01Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi

Востоковедение и африканистика

Dịch chuyên ngành trong liên lạc Nga – TrungПрофессиональный перевод в российско – китайской коммуникации
2021 Chính quy Nghiên cứu lịch sử và chính trị về Đông – Bắc của Châu ÁИсторические и политические исследования в Северо – Восточной Азии
2021 Không chính quy 45.04.01Ngữ văn học

Филология

Tiếng Nga dành cho người nước ngoàiРусский язык как иностранный
2021 Chính quy 41.06.01Khoa học chính trị và nghiên cứu khu vực

Полотические науки и регионоведение

Vấn đề chính trị trong mối quan hệ quốc tế của sự phát triển toàn cầu và khu vựcПолотические проблемы международных отношений глобального и регионального развития
2021 Chính quy 45.06.01Ngôn ngữ học và nghiên cứu văn học

Языкознание и литературоведение

Tiếng NgaРусский язык
2021 Chính quy So sánh lịch sử, phân loại và đối chiếu ngôn ngữ họcСравнитеоьно – историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
2021 Chính quy Ngôn ngữ của các dân tộc các nước Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và của người bản xứ Châu Mỹ và Châu Úc (tiếng Trung Quốc)Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки и аборигенов Америки и Австралии (китайский язык)
2021 Chính quy Văn học NgaРусская литература

Trường Y – Sinh

Школа биомедицины

2021 Chính quy 19.03.01Công nghệ sinh học

Биотехнология

Công nghệ sinh học thực phẩmПищевая биотехнология
2021 Chính quy Công nghệ sinh học phân tửМолекулярная биотехнология
2021 Chính quy 19.03.04Công nghệ thực phẩm và phục vụ ăn uống công cộng

Технология продукции и организация общественного питания

Kinh doanh nhà hàng quốc tМеждународное реторанное дело
2021 Chính quy 33.05.01Dược học

Фармация

Dược họcФармация
2021 Chính quy 06.04.01Sinh học

Биология

Khoa học dinh dưỡng kết hợp (cùng với FGBUN {FIC dinh dưỡng, công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm})Интегративная нутрициология (совместно с ФГБУН {ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи})
2021 Chính quy Sinh học phân tử và tế bào ( cùng với NNCMB DVO RAN)Молекулярная и клеточная биология (совместно с ННЦМБ ДВО РАН)
2021 Chính quy An toàn sinh học (cùng với cơ quan bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng)Биобезопасность (совместно с Роспостебнадзор)
2021 Chính quy Sinh học phân tử và tế bào (bằng tiếng Anh)Molecular and Cell Biology (на Английском языке)
2021 Chính quy 19.04.01Công nghệ sinh học

Биотехнология

Công nghệ sinh học nông sảnАгропищевая биотехнология
2021 Chính quy Công nghệ sinh học nông sảnAgri – Food Biotechnology
2021 Chính quy 19.04.04Công nghệ thực phẩm và phục vụ ăn uống công cộng

Технология продукции и организация общественного питания

Quản lí và tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp thực phẩmУправление и оранизация деятельностью предприятий питания
2021 Chính quy Quản lí và tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp thực phẩmManagement and organization of public catering production
2021 Chính quy 19.04.05Sản xuất thực phẩm công nghệ cao theo mục đích chức năng và chuyên môn hóa

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализорованного назначения

Công nghệ thực phẩm theo mục đích chuyên môn hóaТехнолония пищевых продуктов специализорованного назначения
2021 Chính quy 06.06.01

Khoa học sinh học

Биологические науки

Sinh học tế bào, tế bào học, tổ chức học

Клеточная биология, цитология, гистология

2021 Chính quy 19.06.01

Công nghiệp sinh thái học và công nghệ sinh học

Промышленная экология и биотехнологии

Công nghệ thực phẩm và vật chất sinh học hoạt tính

Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ

2021 Chính quy Kỹ thuật và nghiên cứu hàng hóa thực phẩm theo mục đích nhiệm vụ và chuyên môn hóa và ăn uống công cộng

Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализорованного назначения и общественного питания

2021 Chính quy Công nghệ chế biến các sản phẩm từ thịt, sữa, cá và thực phẩm đông lạnh

Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств

Trường Y

Школа медицины

2021 Chính quy 30.05.01Hóa sinh trong y tế

Медициская биохимия

Hóa sinh trong y tếМедициская биохимия
2021 Chính quy 30.05.02Vật lí sinh học y tế

Медициская биофизика

Vật lí sinh học y tếМедициская биофизика
2021 Chính quy 31.05.01Công tác điều trị

Лечебное дело

Công tác điều trịЛечебное дело
2021 Chính quy Công tác điều trị (bằng tiếng Anh)General Medicine (на английском языке)
2021 Chính quy 32.04.01Bảo vệ sức khỏe xã hội

Обшественное здравоохранение

Tổ chức và quản lý y tế và hoạt động dược phẩmОрганизация и управление медицинской и фармацевтической деятельностью
2021 Chính quy 31.08.01Sản khoa và phụ khoa

Акушерство и гинекология

Sản khoa và phụ khoaАкушерство и гинекология
2021 Chính quy 31.08.02Gây mê – hồi sức

Анестезиология – реаниматология

Gây mê – hồi sứcАнестезиология – реаниматология
2021 Chính quy 31.08.19Khoa nhi

Педиатрия

Khoa nhiПедиатрия
2021 Chính quy 31.08.42Khoa thần kinh

Неврология

Khoa thần kinhНеврология
2021 Chính quy 31.08.49Khoa trị liệu

Терапия

Khoa trị liệuТерапия
2021 Chính quy 31.08.53Khoa nội tiết

Эндокринология

Khoa nội tiếtЭндокринология
2021 Chính quy 31.08.54Thực hành y tế tổng quát (y tế gia đình)

Общая врачебная практика (семейная медицина)

Thực hành y tế tổng quát (y tế gia đình)Общая врачебная практика (семейная медицина)
2021 Chính quy 31.08.63Phẫu thuật tim mạch

Сердечно – сосудистая хирургия

Phẫu thuật tim mạchСердечно – сосудистая хирургия
2021 Chính quy 31.08.66Chấn thương và chỉnh hình

Травматология и ортопедия

Chấn thương và chỉnh hìnhТравматология и ортопедия
2021 Chính quy 31.08.67Phẫu thuật

Хирургия

Phẫu thuậtХирургия
2021 Chính quy 31.08.69Phẫu thuật xương hàm mặt

Челюстно – лицевая хирургия

Phẫu thuật xương hàm mặtЧелюстно – лицевая хирургия
2021 Chính quy 31.08.71Tổ chức bảo vệ sức khỏe và sức khỏe cộng đồng

Организация здравоохранение и общественное здоровье

Tổ chức bảo vệ sức khỏe và sức khỏe cộng đồngОрганизация здравоохранение и общественное здоровье
2021 Chính quy 31.08.77Thuật chỉnh răng

Ортодонтия

Thuật chỉnh răngОртодонтия
2021 Chính quy 31.08.37Dược học lâm sàn

Клиническая фармакология

Dược học lâm sànКлиническая фармакология
2021 Chính quy 33.08.01Công nghệ dược học

Фармацевтическая технология

Công nghệ dược họcФармацевтическая технология
2021 Chính quy 33.08.02Quản lý và kinh tế dược học

Управление и экономика фармации

Quản lý và kinh tế dược họcУправление и экономика фармации
2021 Chính quy 33.08.03Hóa dược và dược liệu

Фармацевтическая химия и фармакология

Hóa dược và dược liệuФармацевтическая химия и фармакология
2021 Chính quy 30.06.01Y học cơ bản

Фундаментальная медицина

Dược học, dược học lâm sànФармакология, клиническая фармакология
2021 Chính quy 31.06.01Y học lâm sàn

Клиническая медицина

Bệnh nội khoaВнутренние болезни
2021 Chính quy 32.06.01Y tế dự phòng

Медико – профилактическое дело

Sức khỏe công cộng và bảo vệ sức khỏeОбщественное здоровье и здравоохранение
2021 Chính quy 32.06.01Y tế dự phòng

Медико – профилактическое дело

Vệ sinh họcГигиена

Trường Luật

Юридическая школа

2021 40.03.01Luật học

Юриспруденция

Luật họcЮриспруденция
2021 Chính quy Điều chỉnh pháp luật và quản lý hoạt động khế ước (cùng với NIPIGAD)Правовое регулирование и управление контрактной деятельностью (совместно с НИПИГАЗ)
2021 Chính quy Luật sư trong lĩnh vực công phápЮрист в сфере публичного права
2021 Chính quy Luật sư trong lĩnh vực quyền riêng tưЮрист в сфере частного права
2021 Hệ từ xa Luật sư trong lĩnh vực công phápЮрист в сфере публичного права
2021 Hệ từ xa Luật sư trong lĩnh vực quyền riêng tưЮрист в сфере частного права
2021 Chính quy Luật tố tụng hình sự và tội phạm; hình phạt hình sựУголовное право и криминология, уголовно – исполнительное право

Trường Sư phạm

Школа педагогики

2021 Chính quy 44.03.01Giáo dục sư phạm

Педагогическое образование

Tiếng Nga dành cho người nước ngoàiРусский язык как иностранный
2021 Chính quy 44.03.05Giáo dục sư phạm (cùng với hai diện đào tạo)

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Công nghệ thông tin và toán họcИнформационые технологии и матиматика
2021 Chính quy Ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung QuốcИностранный (английский) язык и иностранный (китайский) язык
2021 Chính quy Ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn QuốcИностранный (английский) язык и иностранный (корейский) язык
2021 Chính quy Lịch sử và kiến thức xã hộiИстория и обществознание
2021 Chính quy Giáo dục tiểu học và liệu pháp ngôn ngữНачальное образование и логопедия
2021 Chính quy Giáo dục tiểu học và tiếng AnhНачальное образование и английский язык
2021 Chính quy Giáo dục tiểu học và tin họcНачальное образование и инфоматика
2021 Chính quy 38.04.04Quản lý nhà nước và chính quyền

Государственное и муниципальное управление

Quản lí giáo dục (cùng với HSE)Управление образованием (совместно с ВШЭ)
2021 Chính quy 44.04.01Giáo dục sư phạm

Педагогическое образование

Khoa học – tự nhiên và môi trường giáo dụcЕстественно – научное и экологическое образование
2021 Chính quy Tiếng Nga, văn học và giáo dục đạo đức (Russian language, literature and cultural education)Русский язык, литература и духовно – нравственное воспитание (Russian language, literature and cultural education)
2021 Chính quy Công nghệ giáo dục và đào tạo thể chất và thể thao.Технологии обучение и воспитания в физической культуре и спорте
2021 Chính quy Nghiên cứu so sánh hệ thống giáo dục của các quốc gia ATRСравнительные исследования систем образования стран АТР
2021 Chính quy Giáo dục đại học và đào tạo thiết kếПедагогика высшего образования и образовательный дизайн
2021 Chính quy 44.04.02Giáo dục tâm lý – sư phạm

Психолого – педагогическое образование

Hỗ trợ tâm lý – sư phạm cho học sinh có nhu cầu đặc biệtПсихолого – педагогическое сопровождение обучающихся с особыми потребностями
Bình luận qua Facebook

Về Nguyen Huu Thinh